انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی برقی در ایران
مجمع انجمن

مجمع انجمن

مجمع سال ۱۳۷۸:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد رئیس هیئت مدیره
۲ آقای وحید آبادیان نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده خزانه دار
۴ آقای محمدعلی انتظار قائم عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای محمد فتحی عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای احمد زمانی عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای شریفی عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای مهدی زریبافی اعضای علی البدل هیئت مدیره
۹ آقای بهرام پلونده اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱۰ آقای مرتضی سیدی بازرس اصلی
۱۱ آقای علی اصغر هاشمی بازرس علی البدل
۱۲ آقای شریفی دبیر

 

مجمع سال ۱۳۸۳:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد رئیس هیئت مدیره
۲ آقای شهرام شریف زاده طادی نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده خزانه دار
۴ آقای ناصر آزادی احمدآبادی عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای اصغر امینی عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای فرهان پورآذری دیزجی عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای علی اصغر صلبی عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای محمد دانش فیروز آبادی اعضای علی البدل هیئت مدیره
۹ آقای عباس میرفخرایی اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱۰ آقای علی جوادزاده طباطبایی بازرس اصلی
۱۱ آقای محمد پولادیان کاری بازرس علی البدل

 

مجمع سال ۱۳۸۷:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد رئیس هیئت مدیره
۲ آقای شهرام شریف زاده طادی نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده خزانه دار
۴ آقای ناصر آزادی احمدآبادی عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای اصغر امینی عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای فرهان پورآذری دیزجی عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای علی اصغر صلبی عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای مجید احمدی نیا دبیر

 

مجمع سال ۱۳۹۰:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد رئیس هیئت مدیره
۲ آقای فرهان پورآذری دیزجی نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره
۴ آقای ناصر آزادی احمدآبادی عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای اصغر امینی عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای شهرام شریف زاده طادی عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای علی اصغر صلبی عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای مجید احمدی نیا دبیر

 

مجمع سال ۱۳۹۳:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد رئیس هیئت مدیره
۲ آقای فرهان پورآذری دیزجی نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده خزانه دار
۴ آقای ناصر آزادی احمدآبادی عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای اصغر امینی عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای محمدهادی پورعشقی عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای سید علی میرفخرایی عضو اصلی هیئت مدیره

 

مجمع سال ۱۳۹۶:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ آقای ناصر آزادی احمدآبادی رئیس هیئت مدیره
۲ آقای حسین احمدی زاده نایب رئیس
۳ آقای سید علی میرفخرایی خزانه دار
۴ آقای ایمان شریفی عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای فریدون گلکار عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای اصغر امینی عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای جواد جودزاده طباطبایی عضو اصلی هیئت مدیره

 

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها